MUKS Zgierz

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy

REGULAMIN

Regulamin Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego (MUKS) Zgierz z siedzibą przy ul. Leśmiana 1, 95 – 100 Zgierz – stowarzyszenia wpisanego do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez organ rejestrowy – Starostę Powiatu Zgierskiego, NIP 7322040629, REGON 100131733, zwanego dalej „Klubem”.

§ 1

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do Rodziców/Opiekunów prawnych podpisujących umowy członkowskie z Klubem. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują również Zawodników.

§ 2

 1. Klub zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania pływania tj. zapewnia w wyznaczonych godzinach możliwość korzystania ze wskazanego przez Klub basenu niezbędnego do prowadzenia jednostek treningowych pod opieką Trenera/ów z tym zastrzeżeniem, że jeśli wybrany basen z przyczyn niezależnych od Klubu będzie nieczynny/wyłączony z użytkowania to Klub za taką sytuację odpowiedzialności nie ponosi.

 2. Klub jest uprawniony do okresowej weryfikacji sprawności fizycznej i technicznej zawodnika oraz zastrzega sobie możliwość przesunięcia Zawodnika pomiędzy grupami w zależności od stopnia zaawansowania.

 3. W przypadku przerw wakacyjnych, zimowych lub świątecznych jak i nieobecności na treningach/zawodach spowodowanych chorobą Zawodnika (lub też z innych przyczyn), Rodzice / Opiekunowie Prawni zobowiązani są do opłacania pełnych miesięcznych składek członkowskich, przy czym Zarząd Klubu na wniosek Rodziców/Opiekunów prawnego Zawodniczki/Zawodnika, w oparciu o opinie sztabu szkoleniowego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może obniżyć lub zawiesić opłacanie składek członkowskich na czas określony.

 4. Nieopłacenie którejkolwiek z należności o której mowa w ust. 3 powyżej za okres dłuższy niż 2 miesiące, może spowodować zawieszenie Zawodnika w prawach do uczestnictwa w treningach lub zawodach na czas do całkowitego uregulowania należności z tytułu zaległych opłat członkowskich dotyczących Zawodnika.

 5. Rodzice/Opiekunowie prawni w czasie zajęć sportowych, w tym w szczególności podczas zawodów sportowych winni zachowywać się kulturalnie, nie kwestionować decyzji sędziego lub trenerów, a w szczególności nie obrażać zawodników oraz trenerów innych klubów.

 6. Rodzice/Opiekunowie prawni ponoszą również odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie przez Zawodnika.

 7. Zawodnik zobowiązuje się do należytego i godnego zachowania oraz reprezentowania Klubu w trakcie zajęć sportowych, w tym w szczególności podczas zawodów sportowych.

 8. Zawodnik zobowiązany jest wykonywać polecenia trenerów, traktować pozostałych Zawodników oraz Trenerów Klubu z szacunkiem (dotyczy to również Zawodników oraz Trenerów innych klubów), dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz pozostałych Zawodników lub innych uczestników zajęć sportowych prowadzonych przez Klub.

 9. Zawodnik zobowiązuje się do należytego dbania o powierzony mu sprzęt sportowy należący do Klubu (o ile taka sytuacja będzie mieć miejsce).

 10. Zawodnik nie może brać udziału w zajęciach sportowych pływackich klubów konkurencyjnych lub podmiotów wykonujących podobne czynności, w szczególności nie może brać udziału w treningach lub zawodach sportowych bez uprzedniej zgody Klubu wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

 11. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie przez Zawodnika lub któregokolwiek z Rodziców/Opiekunów prawnych, w szczególności w sytuacji naruszenia zakazu określonego w ust. 10 powyżej Zawodnik (według wyboru Klubu):
  a) może otrzymać upomnienie, które skutkuje zakazem startu w zawodach pływackich wskazanych przez Klub,
  b) może zostać usunięty z Klubu z 6-cio miesięcznym okresem karencji zakazującej udziału w treningach i zawodach w barwach innego klubu (dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 10 nastąpiło drugi raz lub więcej).

 12. Za zgodą Klubu, Zawodnik może zostać zwolniony z okresu karencji określonym w ust. 11 lit. b) powyżej po wniesieniu na rzecz Klubu opłaty rekompensacyjnej w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych).

 13. Zawodnik, który chce zmienić klub musi uprzednio uregulować wszelkie zaległe i bieżące opłaty członkowskie oraz uregulować inne należności względem Klubu.

 14. W każdym przypadku, gdy Zawodnik zostaje usunięty z Klubu niniejsza umowa zostaje rozwiązana, przy czym wszystkie jej postanowienia i zobowiązania dotyczące okresu po jej rozwiązaniu (karencja itp.) pozostają w mocy.

 15. W sytuacji, gdy Zawodnik chce odejść do innego klubu sportowego lub zostaje usunięty z Klubu i nie ma on żadnej klasy mistrzowskiej, to jego Rodzice/Opiekunowie Prawni są zobowiązani uiścić na rzecz Klubu MUKS Zgierz opłatę w wysokości 400 zł za każdy rok, w którym był Zawodnikiem w Klubie (w sytuacji, gdy Zawodnik jest pełnoletni obowiązek spoczywa bezpośrednio na Zawodniku).

 16. W sytuacji, gdy Zawodnik chce odejść do innego klubu sportowego lub zostaje usunięty z Klubu i ma aktualną klasę mistrzowską, to jego Rodzice/Opiekunowie Prawni poza opłatą wymienioną w ust. 15 są zobowiązani uiścić opłatę zgodną z taryfikatorem Polskiego Związku Pływackiego (w sytuacji, gdy Zawodnik jest pełnoletni obowiązek spoczywa bezpośrednio na Zawodniku).

gallery/swimm_photo1
gallery/swimm_photo1
gallery/swimm_photo3
gallery/swimm_photo3
woman in black and white bikini swimming on pool during daytime
woman in black and white bikini swimming on pool during daytime
gallery/swimm_photo4
gallery/swimm_photo4