MUKS Zgierz

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy

gallery/swimm_photo4
gallery/swimm_photo4

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS Zgierz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: muks.pl

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI
Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

TREŚCI NIEDOSTĘPNE
Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • Część plików .doc, .xls, .pdf, nie posiada struktury opartej o nagłówki

 • Niektóre informacje przedstawiono wyłącznie w postaci graficznej

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących i głuchychUŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ
Na stronie internetowej muks.pl można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 • Strona wysokiego kontrastu - pod adresem internetowym https://stronamukszgierz.wixsite.com/highcontrast przygotowano specjalną wersję strony spełniającą wymagania dostępności - tryb wysokiego kontrastu.

  Ponadto strona wysokiego kontrastu obsługuje skróty klawiaturowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu,

 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu.

WYŁĄCZENIA

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 • Multimedia opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej są również wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
Niniejsze oświadczenie sporządzono w dniu 14 stycznia 2022.


METODA PRZYGOTOWANIA OŚWIADCZENIA
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt e-mail: stronamukszgierz@gmail.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY
Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie


Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


STRONA INTERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
https://www.rpo.gov.pl/


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Informacje na temat dostępności architektonicznej pływalni, na której funkcjonuje klub MUKS Zgierz dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu - http://www.mosir.zgierz.pl/mosir/deklaracja-dostępności


INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS ZGIERZ
ul. Leśmiana 1
95-100 Zgierz
tel. 662-559-693
e-mail: stronamukszgierz@gmail.com

gallery/swimm_photo1
gallery/swimm_photo1
gallery/swimm_photo3
gallery/swimm_photo3
woman in black and white bikini swimming on pool during daytime
woman in black and white bikini swimming on pool during daytime